می نویسم پس هستم

بدونِ نوشتن زندگیم کیفیت نباتی داره، همۀ چیزای پیچیده سریعتر از اون که بتونی تحلیلشون کنی رد میشن و تو فکر میکنی که این وسط یه بازیگری در حالیکه فقط یه تماشاگری. از یه جایی به بعد رویاها محو میشن ولی من درست در همین لحظه فکر میکنم که رویاهام خیلی عمیقتر از واقعیاتن! چون تو اونا من یه تماشاگر نبودم، حتی یه بازیگر هم نبودم! من یه کارگردان بودم! من خدا بودم! نوشته هام کمکم میکنن رویاهامو نگهدارم. خودمو نگهدارم. تو این بحبوحه ای که زمان به پا کرده، تویِ این سرعتِ سرسام آورِ اتفاقاتی که اهمیتی ندارن، یا اگر میتونستن مهم باشن، اگر میتونستن روح داشته باشن نیاز دارن که من بنویسم...

آخرین مطالب

هیچی نمیشه گفت

امشب دلم بدجوری گرفته! نمیدونم واسه خاطر هوایِ برفیه، یا واسه خاطر اینکه باز همون کار تیپیکال شروع شد و یا اینکه حس کار ندارم، یا اینکه چون صرفاً و شدیداً حالم داره از خودم به هم میخوره...

وای امشب تمامِ غم دنیا در دل منه...

  • ۹۶/۰۱/۱۴
  • آلیس تمپلتون